ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING

Verlenen van diensten aan cliënten

Taalend heeft tot doel om bedrijven en particulieren te ondersteunen op het gebied van taal en communicatie middels het organiseren van taaltrainingen, vertalingen, training en coaching op het gebied van communicatie, klantenservice, klachtenafhandeling en leiderschap en advies bij het opstellen van zakelijke correspondentie.
Voor zover tussen Taalend en een cliënt niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze voorwaarden bij uitsluiting van enige andere (algemene) voorwaarden van toepassing op alle werkzaamheden van de gebruiker.

1. Alle werkzaamheden ten behoeve van cliënt worden na overleg met en in opdracht van de cliënt en na goedkeuring door Taalend volgens het geldende tarief en mét de voor uitvoering noodzakelijke kosten in rekening gebracht.

2. Taalend stelt de cliënt voordat een zaak in behandeling wordt genomen, van het betreffende tarief op de hoogte. In dit tarief zijn niet begrepen de overige kosten, zoals reiskosten, materiaalkosten e.d. Deze kosten zullen afzonderlijk en gespecificeerd aan de cliënt in rekening worden gebracht op het moment dat deze kosten verschuldigd zijn.

3. Alle opdrachten van cliënten beschouwt Taalend als uitsluitend aan hem gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd.
De werking van artikel 7:404 BW dat voor het laatstgenoemde geval een regeling treft, en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor situaties waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, zijn uitdrukkelijk uitgesloten.

4. Taalend is gerechtigd om, alvorens tot verdere werkzaamheden over te gaan, een voorschotnota te sturen die per omgaande dient te worden voldaan.

5. Betaling van alle facturen dient zonder korting, beroep op verrekening of opschorting plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij niet-tijdige of onvolledige betaling behoudt Taalend zich het recht voor om het verlenen van adviezen en/of het uitvoeren van andere werkzaamheden op te schorten. Indien de cliënt niet op tijd of niet volledig tot betaling van de toegezonden facturen overgaat, dan zal de cliënt de wettelijke rente verschuldigd zijn.
Eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de cliënt waarbij de buitengerechtelijke kosten 15% van de hoofdsom bedragen met een minimum van € 200,-.

6. Taalend is bevoegd om bij de uitvoering van opdrachten van de cliënt gebruik te maken van de bemiddeling of diensten van door haar ingeschakelde en in haar opdracht werkende derden, indien dit een juiste of efficiënte uitvoering van de opdracht voor de cliënt, zulks naar het oordeel van de gebruiker, wenselijk maakt. Taalend zal, ingeval in het kader van een opdracht derden worden ingeschakeld, bij de selectie de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.

7. Taalend is altijd gerechtigd om het geven van advies te weigeren ofwel zich tussentijds aan een opdracht te onttrekken.

8. De cliënt vrijwaart Taalend tegen aanspraken van derden die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die voor de cliënt zijn verricht.

9. Cliënt zal alle voor advisering en voor het verrichten van werkzaamheden benodigde gegevens verschaffen. Taalend is niet aansprakelijk voor de door hem gegeven adviezen indien deze zijn gedaan op basis van door de cliënt onjuist of onvolledig verstrekte gegevens.

10. Taalend zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van de betrokken professionele dienstverlener mag worden verwacht. Indien de cliënt aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van Taalend die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Taalend voor die schade slechts aansprakelijk tot het bedrag dat in het betreffende geval door de verzekeraar van Taalend wordt uitgekeerd.
Voor zover geen uitkering van verzekeraars plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van Taalend beperkt tot een maximum van driemaal het factuurbedrag voor de desbetreffende opdracht over het laatste kalenderjaar, tenzij er aan de zijde van Taalend sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt ook ten behoeve van de door Taalend ingeschakelde derden, die derhalve een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperking hebben.

11. Taalend staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail of faxbericht, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.

12. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst/algemene voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst/algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.

13. Taalend is gerechtigd de bepalingen van deze algemene voorwaarden te wijzigen.

14. Deze algemene voorwaarden blijven van kracht indien Taalend geheel of gedeeltelijk van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.

15. Op alle door Taalend verrichte werkzaamheden is Nederlands recht van toepassing.

16. In geval van geschillen tussen de cliënt en Taalend zullen partijen trachten deze in eerste instantie op te lossen met behulp van mediation conform het reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut te Rotterdam zoals dat luidt op de aanvangsdatum van de mediation. Indien het onmogelijk is gebleken een geschil als hierboven bedoeld op te lossen met behulp van mediation, zal dat geschil woorden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Taalend zijn (neven)vestigingsplaats heeft.